باتری خورشیدی

باتری ۱/۳ آمپر ساعت ۱۲ ولت

باتری ۷/۲ آمپر ساعت ۱۲ ولت

باتری ۱۲ آمپر ساعت ۱۲ ولت

باتری ۲۸ آمپر ساعت ۱۲ ولت

باتری ۴۲ آمپر ساعت ۱۲ ولت

باتری ۶۵ آمپر ساعت ۱۲ ولت

باتری ۸۰ آمپر ساعت ۱۲ ولت

باتری ۱۰۰ آمپر ساعت ۱۲ ولت

باتری ۱۲۰ آمپر ساعت ۱۲ ولت دیپ سایکل

۱۳۹۸-۱-۲ ۲۰:۴۲:۱۵ +۰۴:۳۰